lsvsx (lsvsx) wrote,
lsvsx
lsvsx

Противник Бога Сатана? И поверженное Олафом СЛАВЯНСТВО


СЕГОДНЯ большинству, называющих себя русскими, история и Культура своей страны известна почти так же, как история и культура какого-нибудь Уругвая.  

По официальной истории, Сарматия - часть Скитии. И на картах Царь-Матии, среди прочих, можно увидеть такое название – Василиса:
BASILICA, Василиса, Василь, Василь-Остров, Василь-Город, Василёк, Василиск…


- βασίλειος - в древнегреческой мифологии – эпитет ЗЕВСА…

ЗЕВС - он же - САБАЗИЙ (Σαβάδιος, Σεβάδιος = Σεβά/Себа/Шеба/Звезда + Διος/Диос/Зевс) - в Христианстве САВАОФ...

...Единое Всеобъемлющее Божество и Податель Блага.

- Василиск - в авраамической мифологии – один из образов Сатаны…

Верховное Небесное Божество и Сатана обозначены одним и тем же понятием.

ПАРАДОКС - ???

Ведь любой доступный среднестатистическому человеку словарь рисует нам одну и ту же картину:

Сатана - в религиозно-мифологических представлениях авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама) — главный противник небесных сил, злой падший дух, враг Божий, искуситель и губитель душ человеческих…

…НО!

Уже давно известно, что:


Давайте смотреть. Берём Ветхий Завет/Танах:
- Противник, которого Библия возводит в некую "Силу Зла" и противника "Бога".

- Понятие, которое, также как и понятие "Бога" (см.), было пропущено ч/з призму Авраамического МироВосприятия, и от которого теперь шарахаются все уверовавшие.

А причина проста -

- Эгоистичный религиозный догматизм, который позволяет мнить, что весь Мир создан и должен крутиться исключительно вокруг собственного "Я" - эдакий детский Эго-Центризм, не позволяющий видеть ничего дальше собственного носа.

Всё, что не вмещается в нормы созданной местечковой нравственности Изолированной Системы, объявляется Злом.

На самом деле - "БОГА" или "САТАН" - всего лишь вопрос восприятия.


А теперь смотрим, как, в двух ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ текстах Ветхого Завета/Танах,

Образ "Сатан" = заменяет = Образ "Бога"


И если Сила, представляющая Объективную Надмирную Нравственность (Высший Разум), противостоит Я-центризму Эгрегора местечковой нравственности, то ОНА воспринимается этим Эгрегором как противник…

…противник местечковой нравственности.

Сейчас возьмём только малую часть и добавим раскрытие Образа:

Исайя 60 (выборка):

2. Сé, тмá покры́етъ зéмлю, и мрáкъ на язы́ки…

5. …я́ко преложи́тся къ тебѣ́ богáтство морскóе и язы́ковъ и людíй:

7. …и вся́ óвцы …, и овни́ … на жéртвенникъ мóй…

11. …ввести́ къ тебѣ́ си́лу язы́къ…

12. Язы́цы бо и цáрiе, и́же не порабóтаютъ ти́, поги́бнутъ, и язы́цы запустѣ́нiемъ запустѣ́ютъ.

16. И изссéши млекó язы́ковъ и богáтство царéй снѣ́си…

17. …и вдáмъ кня́зи твоя́ въ ми́ръ и надзирáтели твоя́ въ прáвду.

19. …Госпóдь свѣ́тъ вѣ́чный…

20. …Госпóдь тебѣ́ свѣ́тъ вѣ́чный…

22. Мáлый бýдетъ въ ты́сящы, а малѣ́йшiй во язы́къ вели́къ…


Языки = Славяне

Есть о чём призадуматься?

Теперь умалчиваемую, но иногда пробалтываемую информацию:


12 век … поверженное Олафом СЛАВЯНСТВО

Вот и пройдём от Олафа "Святого" до наших дней:


А теперь добавим, "КТО" же этот многострадальный, еле живой "дракон"?:


Даже Википедия тут честна:

"В христианстве чудо Георгия о змие имеет также иносказательное толкование: царевна — церковь, змей — язычество, то есть Георгий, убивая дракона, спасает христианскую церковь от язычников. Также это чудо рассматривается как победа над дьяволом — «древним змием» (Откр. 12:3; 20:2)[9]."

… Диаволом …

В Септуагинте вместо Сатан часто используется греческое διαβολος

Δία, Диадема, Диавол, Демон, Дьяус, День, Юпитер, ЗЕВС/Ζευς … θεός … – всё это однокоренные слова.

И если в каком-либо тексте есть древнее слово, то его произношение зависит от школы прочтения древних текстов.

"...збися Див, кличет верху древа - велит послушати земли незнаеме, Волзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тьмутораканьскый болван!..." (СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЕ, ИГОРЯ СЫНА СВЯТЪСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА)

- по умолчанию последний слог может заканчиваться на "а" (или её разновидности). В конце слога "а/е" безударные, получаемые просто на выдохе, которые слышатся, но НЕ пишутся.

- Д может быть наследием пропавшей буквы ДЖ, которая сейчас читается Д, ДЖ, Ж - в зависимости от современного языка.

ДИВ(а):


... По-Всюдности и Вне-Времённости ...


И словарь "Языка Богов" нам даёт (все варианты рекомендую посмотреть самим):

- упоминание в Ригведе и Махабхарате,

- Сияние,

- Дневной Свет,

- (Богиню) Небо,

- Восхваление,

- Филин,

- Литовское Zibu, Старо Германское Zio (так и хочется добавить - ЖИВА), славянское ДИНА, латинское Diana...То же самое и в любом Прото-ИндоЕвропейском словаре:

Электронную версию словаря можно посмотреть здесь

Вернёмся к "священному" писанию.

Библия для описания Сатан/Люцифер использует следующие эпитеты:

- «денница», «сын зари», «несущий свет» (Ис.14:12),
- «пал с неба» (Лк.10:18),

Действительно, Свет, падающий на Землю, проявляется в атмосфере и становится Днём (День-Ниц-а).

- князь, господствующий в воздухе, дух, действующий ныне в сынах противления (Еф.2:2).

Дух сынов противления, противник, живущий «по обычаю мира сего», который согласно "священного" текста должен исчезнуть.А мы имеем пришедшую на НАШУ Землю Авраамическую Религию, максимально мимикрировавшую под исконные понятия, и с помощью Огня и Меча исказившую их:


Далее комплект Образов, всё замкнёте сами:
А исходя из определения: у "Бога" только одни руки – ТВОИ, понимаете, сколько тем для тщательного, а подчас и осторожного разговора, тянет "САТАНА"?

Начиная от "надежд" на официальную власть, а, следовательно, Стратегии и Тактики действий.

Или клоунского "родно"-верия, прописанного в Авраамических книжках, в соответствии с Доктриной Паганизма.

Прописанного очень даже талантливыми "шахматистами", просчитывающими свои действия на много-много шагов вперёд (Низко-Частотный Процесс)…

А вся информация, проливающая свет - уничтожается или замалчивается:


На Языке БОГОВ:

Понятие САТЬЯ и САТТВА = ИСТИНА


Сат-Ан/Анити -
- реальный Само-Сущий Высший Вселенский Дух, Б-РА-Ма, Абсолют, Истина…


…полностью стандартный перевод конструкций - Сат-Ан, Слав-Ан, Кришти/Христи-Ан…


Авраамическое же МироВоззрение воспринимает ИСТИНУ враждебно и придаёт слову САТАН значение "противник", "враг", причём не определённый человек-враг, но обобщённый образ самого страшного врага, который очень силён, всегда побеждает, да ещё и всегда прав оказывается…

PS:

Стереотипно считается, что Религия занимается исключительно вопросами Души. И вот здесь стоит крепко призадуматься - а насколько честно играет такой провайдер.


Ещё раз, чтобы усвоить, читаем М Е Д Л Е Н Н О:

"Когда нечестивый проклинает САТАНУ, то проклинает свою душу"

Tags: История
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment